Učionica
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Riječi dekana fakulteta i pročelnika odjela
Objavljeno 24. rujna, 2021.

S obzirom na to da počinje nova akademska godina 2021./2022., realizirani su kratki razgovori s većinom čelnika znanstveno-nastavnih i znanstveno-nastavno-umjetničkih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.


Dekani i pročelnici odgovorili su na sljedeća pitanja:


¬ Početak je nove akademske godine. Kakvi su planovi vezani uz nastavu u nadolazećem razdoblju na Vašoj instituciji?


¬ Kako se pandemija odrazila na dosadašnji rad u nastavi i kako planirate izbjeći negativne posljedice moguće zdravstvene prijetnje i novih zatvaranja u idućoj akademskoj godini?


¬ Što nam možete reći o viziji svoje institucije u idućoj godini, ali i u duljem razdoblju?


¬ Koji su ključni projekti planirani u idućoj akademskoj godini na Vašoj instituciji? Što nam možete reći o njima?


 

 

Ekonomski fakultet u Osijeku

Prof. dr. sc. Boris Crnković, dekan
Kao i do sada, nastavu planiramo održavati sukladno svim uputama i mjerama koje proizlaze iz epidemiološke situacije. Cilj i želja su nam, naravno, potpuni povratak u kontaktni oblik nastave u dvoranama, ali smo i svjesni, što se više puta do sada pokazalo, da planiranje na dulji rok u ovoj situaciji nije izvedivo. Dakle, planiramo povratak u dvorane uz napomenu da ćemo nastavu po potrebi prilagoditi aktualnom epidemiološkom trenutku.

Zanimljivo bi se bilo prisjetiti trenutka početka pandemije, prvog zatvaranja i prebacivanja nastave uživo. Bio je to ogroman šok, trenutak kada doista nismo znali što će biti sutra. Međutim s vremenom smo se svi i u svim situacijama prilagodili. Nastavu smo premjestili u online okruženje koristeći se svim platformama koje su nam bile dostupne. Doista mislim da su se nastavnici potrudili i dali sve od sebe da nastavu odrade na najbolji mogući način i omoguće studentima stjecanje predviđenih ishoda učenja. Po završetku prošle akademske godine proveli smo anketu među studentima o iskustvu online nastave i vrlo smo zadovoljni rezultatima koje smo dobili.

I u idućoj godini kao i u budućnosti trudit ćemo se u ostvarenju i misije i vizije fakulteta. Vizija je fakulteta biti institucija prepoznatljiva po izvrsnosti, inovativnosti i kreativnosti u obrazovanju, znanstveno-istraživačkom radu u polju ekonomije i poslovne ekonomije kao i doprinosu društvenoj zajednici na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Sukladno tomu cilj i želja su nam učiniti dodatan iskorak u jačanju kvalitete institucije kroz postupke međunarodnih akreditacija koje ćemo pokrenuti. Proces za dodjelu CEEMAN IQA akreditacije već smo pokrenuli, a u idućem razdoblju isto ćemo napraviti i s EFMD – EPAS i AACSB akreditacijama.

Nakon što smo prošle godine proveli izmjenu našeg preddiplomskog studija i upisali novi naraštaj studenata na novoodobreni studij, cilj nam je iduće godine dovršiti proces izmjene cjelokupne palete diplomskih studija koje studentima nudimo. Također nam je cilj i izmjena i osvježenje dijela poslijediplomskih studija. Svjesni smo i činjenice da u današnjem svijetu znanja brzo zastarijevaju, da su promjene iznimno brze i da je potrebno stalno usavršavanje i osvježavanje i znanja i vještina. Upravo stoga želimo u budućnosti staviti naglasak na razvoj programa cjeloživotnog obrazovanja koje izrađujemo u suradnji s poduzetnicima i udrugama poduzetnika koji ponajbolje znaju što je ono što je od vještina i znanja potrebno njihovim sadašnjim, ali i budućim zaposlenicima.

Pravni fakultet Osijek

Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, dekan
Nova akademska godina donosi i nove izazove, posebice zbog globalne pandemije u kojoj smo se našli, ali mi smo voljni i spremni ne samo suočiti se s njima nego iz svake prijetnje tražiti priliku za poboljšanja. Vezano uz konkretne planove, pratimo preporuke: dana 3. rujna 2021. godine zaprimili smo od resornog Ministarstva dopis Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti covid-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera za akademsku godinu 2021./2022. koje je izradio Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Iz preporuka jasno proizlazi da će se nastava održavati na klasičan, kontaktan način, kao nastava uživo, uz prisutnost nastavnika i studenata na visokom učilištu. S obzirom na to da je i dalje potrebno održavati propisani razmak među studentima od najmanje 1,5 m, to nam značajno otežava organizaciju nastave zbog velikih grupa studenata, a relativno malih kapaciteta dvorana. To znači da ćemo studente morati dijeliti u više nastavnih grupa i razmjerno tomu skratiti satnicu predavanja kako bismo osigurali razmak i poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera. Prema našim saznanjima, većina je naših nastavnika cijepljena s obje doze cjepiva, no nemamo podatke o broju cijepljenih studenata. Kako nastava u akademskoj godini započinje zimskim semestrom, smatramo da će biti potrebno dodatno podizati svijest naših studenata o važnosti cijepljenja radi vlastite i sigurnosti drugih kolega studenata i nastavnika.

Pravni fakultet Osijek odlično se "snašao" u izvođenju nastave u virtualnom okruženju u protekle dvije akademske godine. Nastava se izvodila uživo gdje su to okolnosti dopuštale, u pravilu u manjim grupama: na seminarima, vježbama i izbornim kolegijima. U većim grupama poticalo se održavanje nastave u tzv. hibridnom modelu (djelomično u dvorani i djelomično online) gdje su studenti bili podijeljeni u dvije grupe (po potrebi i tri) i izmjenjivali se u dvorani po tjednima. Među prvima smo na Sveučilištu donijeli još u travnju 2020. godine odluku o mogućnosti i načinu održavanja kolokvija i ispita na daljinu.

Prema internoj anketi o zadovoljstvu studenata provođenjem online nastave provedenoj u svibnju 2020. godine, vidljivo je da su studenti spremni prilagoditi se svim ponuđenim modelima, ali smatraju da najbolje rezultate daje neposredan kontakt s nastavnikom u dvorani. Smatram da je interakcija studenata i nastavnika te samih studenata sastavni i važan dio obrazovnog procesa. S obzirom na to je student naša ishodišna točka, radimo sve kako bi naši studenti bili zadovoljni.Ipak, ako bude potrebe i dođe do novog vala virusa, a resorno Ministarstvo i Sveučilište daju takvu Uputu, Fakultet je spreman prijeći na nastavu u virtualnom okruženju u cijelosti i sve službe i djelatnici voljni su i predani postizanju maksimuma u tom procesu.

Fakultet je u srpnju 2020. godine usvojio Strateški program Pravnog fakulteta Osijek za razdoblje 2020. – 2025. godine, a kojim je zadan novi pravac razvoja Fakulteta s jasno definiranom misijom i vizijom. Strateški program prati Akcijski plan za provođenje Strateškog programa (od 9. studenog 2020.) kojim su jasno definirane aktivnosti, odgovorne osobe i/ili tijela za njihovu provedbu, indikatori i rokovi. Vizija Fakulteta jest biti utjecajna visokoobrazovna ustanova, prepoznatljiva kao društveno odgovorna organizacija koja pruža i provodi vrhunsko obrazovanje i istraživanja te unaprjeđuje znanje, pravdu i javno dobro u svojem bližem i daljem okruženju, imajući u središtu studenta.

S obzirom na to da je naša vizija vođena vrijednostima kompetentnosti, pravednosti te pristupačnosti, i iduća godina treba biti korak dalje na putu postizanja izvrsnosti kojoj uvijek težimo. Konkretno, planiramo raditi na otklanjanju otkrivenih problema vezanih uz sam prostor.

Pravni fakultet Osijek trenutačno ‘posluje‘ na četirima lokacijama što bitno otežava organizaciju nastavnog procesa i umanjuje kvalitetnu administrativnu i tehničku podršku. Uz sve to smo "podstanari" u svim prostorima koje koristimo. Prioritet u razdoblju pred nama treba biti izgradnja nove zgrade Pravnog fakulteta na lokaciji Sveučilišnog kampusa. Izgradnjom akademskog centra pravne izvrsnosti – Pravnog fakulteta, cilj je stvoriti središnje obrazovno mjesto studenata i nastavnika pravne struke za ovaj dio Hrvatske i šire regije. Nova će zgrada prije svega biti obrazovno središte koje će pružati kvalitetne uvjete za učenje i istraživanje pravnih znanosti i studentima i nastavnicima. Buduća zgrada Pravnog fakulteta izgradit će se u Kampusu, prostoru od izuzetnog urbanog i mentalnog te memorijskog značaja. Taj je prostor trenutačno najintenzivniji lokalitet transformiranja grada, odnosno izgradnje sveučilišnih sadržaja. Postupno, Kampus u urbanoj i mentalnoj slici zamjenjuje vojarnu. Prostori nove zgrade Pravnog fakulteta kreirat će poticajnu atmosferu i zdravu radnu okolinu usmjerenu na obrazovanje i kreativnost u procesu učenja i studiranja. Važno je istaknuti da u tome procesu imamo čvrstu podršku Uprave Sveučilišta na čelu s rektorom prof. dr. sc. Vladom Gubercem.

Suočeni sa smanjenim brojem studenata, u veljači 2020. godine pokrenut je interni projekt Uprave "Zapravo za Pravo" u cilju promoviranja studijskih programa učeničkoj populaciji završnih godina srednjih škola i afirmacije pravne profesije u društvu. Projekt je osmišljen kako bismo tijekom oblikovanja sadržaja studijskog programa mogli uzeti u obzir prikupljene ideje, stavove i mišljenja učeničke populacije koja će uskoro započeti visoko obrazovanje o temama poput prava, pravičnosti i pravednosti. Ujedno se pristupilo analizi percepcije pravne struke, Fakulteta, važnosti tijekom donošenja odlukeo studiranju ciljane skupine budućih studenata. Projekt se iz objektivnih razloga pandemije koronavirusa nije provodio u tekućoj ak. god. 2020./2021. U idućoj akademskoj god. planiramo nastaviti s provođenjem tog projekta, a dobivene rezultate istraživanja uzet ćemo u obzir tijekom reforme naših temeljnih studijskih programa.

U sljedećoj akademskoj godini Fakultet će kao nositelj provoditi četiri međunarodna projekta: Time to Become Digital in Law-DiginLaw; Jean Monnet Module Language and EU Law Excellence; Building Lawyer Ethics Capacities i Environmental Legislation and Sustainable Economic Development – the State of Play in Serbia and Experiences of the Croatian EU membership. Među tim projektima posebno bih izdvojio projekt Time to Become Digital in Law – DigInLaw. Koristeći se prednostima modernih tehnologija, DIGinLaw podiže svijest o digitalnim zahtjevima u visokom obrazovanju u području prava i potiče stvaranje digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija potrebnih na tržištu rada što doprinosi slobodnoj migraciji visokoobrazovanih radnika te stvaranju otvorenog i inkluzivnog društva pravnog znanja i otvorenog pristupa znanosti koja se bavi učincima digitalizacije na pravo i pravno obrazovanje.

Nastavit će se provedba partnerskih projekata čija je provedba započela u prethodnom razdoblju. Radi se o dvama međunarodnim projektima, Zaštita majki koje su protupravno odvele dijete: isprepletanje obiteljskog nasilja i roditeljske otmice djeteta – POAM i Pravni status i zaštita međunarodno raseljenih osoba, izbjeglica, tražitelja azila i "nevidljivih" bez osobnih isprava te dvama nacionalnim projektima financiranim sredstvima Europskog socijalnog fonda: Zajedno do doma i Providentia Studiorum Iuris – Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj.

Pravni je fakultet i ove godine dobio financijsku potporu Ministarstva pravosuđa za projekt Telematika u službi razvoja sustava primarne pravne pomoći za provedbu pružanja besplatne pravne pomoći kroz Pravnu kliniku Pravnog fakulteta "Osijek PRO BONO".

Posebno je važno istaknuti da nam je Hrvatska zaklada za znanost, kroz Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, odobrila financiranje za zapošljavanje doktoranda na razdoblje od četiri godine. Uz postojeći Projekt razvoja karijera mladih istraživača, koji se provodi od 2018. godine, to je drugi takav projekt na našem Fakultetu. Naši nastavnici aktivno su, kao suradnici, uključeni i u druge projekte koje financira Hrvatska zaklada za znanost (istraživački i uspostavni istraživački projekti).

Kroz Mrežu pravnih fakulteta jugoistočne Europe (SEELS) sudjelujemo u provedbi projekta Modernising European Legal Education (MELE) kojemu je cilj poboljšati transverzalne kompetencije i akademske vještine studenata unaprjeđenjem nastavnih vještina akademskog osoblja među svim partnerima konzorcija.

Sve navedeno usmjereno je na razvoj naše institucije, svih njezinih dionika, posebice studenata. Radujemo se razdoblju koji je ispred nas jer koliko god izazovno bilo – spremni smo prilagoditi se i u bilo kojim uvjetima dati najbolje od sebe.Katoličko-bogoslovni fakultet u Đakovu

Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, dekanIako se svakodnevno suočavamo s postupnim pogoršanjem epidemiološke situacije u našem društvu, nadamo se da ćemo moći kontaktno izvoditi nastavu, uz obvezno pridržavanje svih propisanih mjera opreza i zaštite. Tako smo uspjeli kontaktno izvoditi nastavu i tijekom cijelog ljetnog semestra još uvijek tekuće akademske godine. U ovoj situaciji naša je prednost u tome što smo relativno mala akademska zajednica i relativno zatvorena jer većina je studenata smještena u Studentskom domu te nemamo mnogo studenata koji putuju na predavanja. To potvrđuje i činjenica da smo do sada imali zanemariv broj oboljelih studenata i nastavnika od bolesti COVID-19 te da nije postojala opasnost od širenja zaraze. Osim toga, predavaonice su relativno veće kvadrature te možemo održavati propisanu udaljenost, a uz redovito prozračivanje i poduzimanje drugih epidemioloških mjera ostvarujemo sve nužne preduvjete za izvođenje kontaktne nastave.

Tijekom pandemije, i kada smo zbog zatvaranja bili prisiljeni nastavu izvoditi na daljinu, proveli smo internu anketu među studentima o učincima takvog oblika izvođenja nastave na kvalitetu studiranja. Rezultati ankete jasno su pokazali da i sami studenti priznaju da se to negativno odrazilo na kvalitetu studiranja što su uostalom pokazali i sami ispiti. Kao razloge pada kvalitete studenti su naveli, prije svega, da online nastava ne može zamijeniti kontaktni oblik nastave, a naveli su i da kod kuće često nemaju prikladne uvjete za učenje. Suočeni s tim izazovima, a ako ponovno dođe do onemogućavanja kontaktne nastave, nastojat ćemo što više biti online u kontaktu sa studentima i ponuditi dodatne konzultacije. Većina nastavnika pripremila je e-kolegije i time omogućila pristup nužnoj literaturi jer studenti se u tim okolnostima ne mogu služiti knjižnicom. Ovih dana dovršit ćemo opremanje jedne prostorije s videokonferencijskom opremom te će i to zasigurno pridonijeti podizanju kvalitete nastave na daljinu, ali i omogućavanje znanstvenih konferencija na daljinu te drugih oblika znanstvene umreženosti. Ipak se nadamo, uz pridržavanje epidemioloških mjera i činjenice da se veći broj studenata i nastavnika cijepio, da neće doći do onemogućavanja kontaktne nastave.

Unatoč pandemiji, uspjeli smo uspješno provesti reakreditaciju naše visokoškolske ustanove i ovih smo dana dobili dopusnicu za nastavak rada. To je zasigurno veliki poticaj za budući rad te nam sada predstoji izrada strateškog plana razvoja za iduće razdoblje. Daljnje podizanje kvalitete studiranja također je jedan od budućih prioriteta kao i sve veće sudjelovanje naših nastavnika u znanstvenim projektima što će istovremeno pridonijeti i daljnjem osnaživanju znanstveno-istraživačkog rada. Nastojat ćemo i objaviti priručnike iz pojedinih područja te ubrzati proces katalogizacije i digitalizacije knjižnične i arhivske građe kako bi bila što dostupnija i širem krugu znanstvenika. Poticanje nastavnika da napreduju u nastavno-znanstvena zvanja istovremeno će stvoriti i preduvjete da možemo što hitnije pokrenuti doktorski studij i tako izrasti u još kvalitetniju sastavnicu našeg Sveučilišta. U godinama koje slijede želja nam je i osigurati izmješteni prostor u Osijeku za izvođenje dijela nastave kako bismo se što bolje integrirali u osječko Sveučilište.

Iduće akademske godine planiramo dovršiti elaborate za četiri nova studijska programa (preddiplomski i diplomski dvopredmetni studij Teologije, tri specijalistička poslijediplomska studija) te tri programa cjeloživotnog učenja. Uvjereni smo da ćemo tako osigurati da naša institucija bude još poželjnije mjesto studiranja te privući nove studente, a istovremeno i omogućiti lakše zapošljavanje naših studenata na područjima koja su trenutačno deficitarna. Osim toga, dovršit ćemo započeti proces osnivanja dvaju znanstvenih centara koji će omogućiti interdisciplinarno znanstveno istraživanje problematike braka i obitelji te ekumenskih perspektiva na našem području. Ako epidemiološke prilike dopuste, početkom lipnja sljedeće godine bit ćemo domaćini druge Teologijade, znanstveno-duhovnog skupa studenata teologije iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Slovenije, a u pripremi je i održavanje šest znanstveno-stručnih konferencija i skupova od kojih bih istaknuo međunarodnu znanstvenu konferenciju U kakvog Boga ljudi danas vjeruju, odnosno ne vjeruju? Teologija i psihologija u dijalogu koja će se održatiu listopadu ove godine u suradnji s Teološkim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani. Osim toga, kao i prošlih godina, organizirat ćemo i nekoliko gostujućih predavanja za studente kako bismo zajedno promišljali o aktualnim pitanjima Crkve i društva.Filozofski fakultet Osijek

Izv. prof. dr. sc. Ivan Trojan, dekanVjerujem da većina znanstveno-nastavnog i nastavnog osoblja te studenata na Filozofskom fakultetu dijeli moju satisfakciju činjenicom da započinjemo s kontaktnim, jedinim prirodnim oblikom nastavnog procesa. Kada tomu pridodamo naše usmjerenje na humanističko i društveno znanstveno područje, svaki drugi oblik nastave, koji smo domišljavali i probavali u nesretnom razdoblju, čini se patvorenim i necjelovitim.

Ne sumnjajte ni trenutka da profesori na Filozofskom fakultetu nisu uložili maksimum svojih mogućnosti kako bi studentima prenijeli osmišljene sadržaje i to na najrazličitije načine, pokazujući često sposobnosti koje ulaze u prostor najzahtjevnijih procesa izvođačke umjetnosti, poznajući i vješto se koristeći digitalnom tehnologijom. Unatoč tim uspješnim nastupima, što potvrđuju i studentske ankete te njihov uspjeh na ispitima, iskreno se nadam da smo zaključili jedno doslovce neljudsko razdoblje u našim životima.

Kada govorimo o psihološkoj potpori studentima i profesorima tijekom dugotrajnog udaljavanja i izolacije, upozoravam vas na jedan od najboljih studija Psihologije u Hrvatskoj, dakako na Filozofskom fakultetu, čiji su stručni djelatnici bili na usluzi ne samo studentima i profesorima našega fakulteta već i cjelokupnog Sveučilišta. Tako će biti i u budućnosti.

Viziju možemo sažeti u jednu jaku riječ – povjerenje. Valja raditi na jačanju motivacije znanstvenika – nastavnika na našem fakultetu, postaviti ga u središte svih upravljačkih procesa na instituciji, osigurati mu materijalnu i logističku potporu za svaku znanstvenu, nastavnu i izvannastavnu aktivnost koju čini za boljitak naše institucije. Time ne samo da se pridonosi njihovim znanstvenim evolucijama već se promiče prenošenje potpune humanističke i društveno-komunikacijske informacije studentima čija kvaliteta ovisi o mukotrpnom i ustrajnom radu na vlastitom usavršavanju. U tom slučaju, kada su humanističke i društveno-komunikacijske vrijednosti eksplicitno sadržajem svih međuljudskih odnosa, studenti postaju dionicima nastavnog procesa u kojem će biti pozvani i visokomotivirani aktivno sudjelovati tijekom svih segmenata visokoškolskog odrastanja i obrazovanja, cijeneći i usavršavajući kritički pogled i misao.

Nama je bez uvijanja Čovjek u srži, središtu naših znanstvenih napora te, slijedom, podučavanja. Pritom je dakako neophodna čvrsta sinergija i međusobno uvažavanje Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Rektorata Sveučilišta J. J. Strossmayera i Filozofskog fakulteta. Vjerujem da ćemo, zahvaljujući toj suradnji, uspjeti realizirati sve planirane projekte i programe, kojih je mnogo.

 

Akademija za umjetnosti i kulturu u Osijeku

Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica
Na Akademiji su u tijeku pripreme za novu akademsku godinu. Nastava će se izvoditi kontaktno uz prilagodbu veličina studijskih grupa i zadataka. Iako nema nastave, na Akademiji je i u rujnu vrlo živo jer su profesori i studenti iskoristili toplije mjesece i bolju epidemiološku situaciju za realizaciju brojnih projekata koji su zbog pandemije bili na čekanju.

Završeno je uređenje nove Koncertne dvorane u Sveučilišnom kampusu što će sigurno unaprijediti uvjete studiranja studenata glazbe, krenulo se u adaptaciju Studentskog salona na Akademiji u Tvrđi kako bi studenti u novoj akademskoj godini dobili poticajan prostor za kreativne susrete, prezentacije radova i druženje. Uložena su znatna financijska sredstva u nabavu informatičke i druge opreme te novih knjižničnih naslova.

Pandemija je, kao i u svim obrazovnim ustanovama, rezultirala trenutačnim iznenađenjem i zastojem. Međutim uz dobru i pravovremenu suradnju Ministarstva znanosti i obrazovanja, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera i Uprave Akademije za umjetnost i kulturu te svih zaposlenika i studentica i studenata, nastava je dovedena na primjerenu razinu. Vrlo su brzo osigurani tehnički preduvjeti za online nastavu te su nastavnici prilagodili svoje kolegije što je rezultiralo ispunjavanjem stečenih kompetencija i ostvarivanjem zadanih ishoda učenja.

Što se tiče budućnosti, prvo se nadamo da do novog zatvaranja više neće doći, a ako se to ipak dogodi, sada smo mnogo spremniji i uhodaniji te tehnički prilagođeniji pa ne sumnjamo da ćemo s našim nastavnicima, studenticama i studentima brzo i kvalitetno odgovoriti na sve izazove kako smo do sada uvijek i činili.

Dugoročna je vizija Akademije postati vodećom regionalnom visokoobrazovnom ustanovom u području umjetničke prakse i teorije, kulturnih studija i kreativnih industrija. U budućnosti ćemo se nastojati brendirati kao akademija održivog razvoja, zelena i digitalna akademija.

U vidu toga Akademija si postavlja kratkoročne ciljeve koji uključuju sustavno i stalno poboljšavanje kvalitete studijskih programa, prilagođavanje nastavnih sadržaja, metoda poučavanja i praćenje suvremenih tehnologija u svrhu ostvarivanja ishoda učenja naših studenata koji će, uslijed tih nastojanja, biti široko obrazovani i visokokvalificirani umjetnici i znanstvenici, kompetitivni na tržištu rada.

Planiramo daljnje povezivanje, razvoj, preoblikovanje postojećih i uvođenje novih umjetničkih i studijskih programa iz područja znanosti o umjetnosti. Nastojimo ostvariti interdisciplinaran pristup poučavanju koji će omogućiti našim studentima međusobnu suradnju kroz rad na profesionalnim projektima. Provodit ćemo stalno usavršavanje nastavnog i administrativnog kadra u svrhu postizanja akademske izvrsnosti te ostvarivanje dvosmjerne komunikacije student — mentor kao i uključivanje raznorodnih umjetničkih i znanstvenih disciplina u realizaciju zajedničke višedisciplinarne i interdisciplinarne prakse, uz intenziviranu suradnju s realnim sektorom.

Planiramo proširiti suradnju s visokoškolskim i kulturnim ustanovama iz Hrvatske i inozemstva te u dolazećem razdoblju osmisliti i provesti veće projekte u realizaciju kojih će biti uključeni svi umjetnički, znanstveni, administrativni i tehnički kapaciteti Akademije. Također, nadamo se da ćemo u što skorijoj budućnosti uspjeti nabaviti koncertni klavir.

Ova akademska godina donosi nastavak provedbe europskih projekata na kojima je Akademija partner. Unutar projekta Kreativne Europe, EU Contemporary Puppetry Critical Platform, kojemu je nositelj Lutkovno gledališče iz Ljubljane, uz partnere iz Škotske i Litve bavimo se upućivanjem na važnost i potencijale suvremenog lutkarstva te razvoj lutkarske kritike kroz obrazovanje budućih kritičara i otvaranje medijskog prostora kritici. U okviru Erasmus+ programa partneri smo na projektu Developing a Multidisciplinary Diploma on Art Therapy in Health Education/HEALING kojemu je nositelj Sveučilište u Jordanu, a okuplja partnere iz Jordana, Tunisa i Europske unije radi poticanja razvoja kreativnih terapija te obrazovanja o istim.

Pokrećemo i dva nova festivala. Riječ je o Artomaniji i PUnKt-u, intermedijalnom festivalu književnosti. Također, vjerujemo da ćemo u sljedećoj akademskoj godini realizirati dva Akademijina projekta. Riječ je o umjetničkom projektu Unutarnji vrtovi i znanstvenom projektu Tehnologija i (post)humanost.

Akademija će nastaviti sa svojim godišnjim projektima poput Dioniza, Lutkokaza, Godišnje izložbe svih odsjeka i brojnih drugih. Spomenula bih i nastavak uspješne Međunarodne umjetničke i znanstvene konferencije Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju kao i znanstvene konferencije Europski realiteti.

Fakultet za odgojno i obrazovne znanosti u Osijeku

Prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan

Nastavni će se proces na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti odvijati prema preporuci ministra Fuchsa, ali ipak i u skladu s našim stvarnim mogućnostima što znači da će se nastava odvijati kontaktno, ali ćemo predavačke skupine ipak morati podijeliti u dva dijela jer nam naši prostorni kapaciteti ne dopuštaju drugačije. U tom slučaju, nastava će se u predavačkome dijelu izvoditi u skraćenom obliku, ali kako nam je napisao ministar, i 20 minuta uživo bolje je od 45 minuta na daljinu pa ćemo se toga i držati. Seminarske i skupine određene za vježbe ići će u potpunosti kontaktno i u punoj satnici prema usvojenom izvedbenom programu. Ističemo i da će se metodičke vježbe održavati u našim vježbaonicama, osnovnim školama i dječjim vrtićima u realnom vremenu, kontaktno s učenicima.

Pandemija se odrazila na dosadašnji rad tako da smo nastavu prošle akademske godine izvodili hibridno, kombinacijom nastave na daljinu i nastave uživo. Uspjeli smo realizirati nastavu u potpunosti sa svim očekivanim ishodima svakoga kolegija. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti uložio je svoja vlastita sredstva u digitalnu platformu BigBlueButton te smo se na vrijeme osigurali za sve oblike zatvaranja sustava, tzv. lockdowna. Osim što smo nastavnicima osigurali digitalnu platformu, znatna smo sredstva uložili i u računalnu opremu, prijenosna računala za nastavnike, ali i studente slabijeg socioekonomskog statusa. Uz navedeno, koristili smo i profesionalne institucijske zoom-licence kojima smo također poboljšavali izvođenje nastave u realnom vremenu i prema stvarnom rasporedu kako naši studenti ne bi ni u jednom trenutku osjećali tegobe koje nam je nametnula pandemija.

Vizija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti usmjerena je prema novim studijskim programima, a upravo su nam u proceduri preddiplomski i diplomski studij Rehabilitacije, a u visokom je stupnju pripreme i preddiplomski i diplomski studij Logopedije, u planu je izrada elaborata preddiplomskoga i diplomskoga studija Radne terapije. Također ističemo i pripremu jednoga vrlo zanimljivog specijalističkog studija koji pripremamo i izrađujemo u suradnji s Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom našega Sveučilišta.

Planirane su prijave na Hrvatsku zakladu za znanost, projekti su već pripremljeni te se samo čeka natječaj. Planiramo se prijaviti i na projekte koje financira Europski socijalni fond, a koji su u najavi, kao i na KA2 projekte koji bi trebali biti raspisani krajem ove kalendarske godine i kojima ćemo osnažiti međuinstitucijsku suradnju naše sastavnice i nama srodnih fakulteta u Europi, ali i u svijetu. Jedan od planiranih KA2 projekata jest suradnja sa Hankuk University of Foreign Studies, Južna Koreja iz Seula s kojim smo već ostvarili prvotne kontakte i pronašli zajedničke interesne točke. Uz navedene projekte, planiramo i dalje poticati naše kolege s internim fakultetskim projektima, a nadamo se da će i Sveučilište raspisati natječaj za interne sveučilišne projekte te da će se naši nastavnici moći prijaviti i na njih.Kineziološki fakultet Osijek

Prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, dekanicaS obzirom na to da je Kineziološki fakultet Osijek nova sastavnica osječkog Sveučilišta koja je osnovana prije tek nešto više od godinu dana, ispred nas je velik izazov organizacije nastave. Kineziološki fakultet Osijek u novoj akademskoj godini broji šest studijskih grupa, tri studijske grupe s više od 60 studenata na svakoj godini preddiplomskog sveučilišnog studija Kineziologija, dvije studijske grupe s približno 40 studenata na diplomskom sveučilišnom studiju Kineziološka edukacija i prvi naraštaj izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Kineziologija s više od 30 studenata, ukupno 300-tinjak studenata. Zbog kompleksnosti našeg studija u infrastrukturnom smislu organizacije, naš je plan u ovoj godini još bolje uskladiti nastavu kako bi studentima ona bila još kvalitetnija. Mi smo jedini fakultet koji osim predavaonica mora uskladiti cijeli niz drugih lokacija za održavanje nastave jer kolegiji kao što su vaterpolo, plivanje, gimnastika, nogomet, skijanje ili atletika ne mogu se izvoditi isključivo u predavaonici na fakultetu. Nastava na navedenim studijskim programima odvija se zasad u iznajmljenom prostoru i na više lokacija u gradu Osijeku, na Sveučilištu i na drugim sastavnicama Sveučilišta, u Sportskim objektima, Gradskom vrtu, dvorani Sokol, Srednjoškolskom centru, metodičke vježbe u pojedinim odgojno-obrazovnim ustanovama te stručna praksa u sportskim klubovima. Težit ćemo i dalje osiguranju prostora za kvalitetnu nastavu u nadi što brže izgradnje vanjskih sportskih terena u kampusu i izgradnje novih znanstveno-istraživačkih i nastavnih kapaciteta u kampusu. Osim navedenog, sinergija nastavnika i uprave, fakultet s našim studentima u prvom nam je planu, stoga ćemo u idućoj godini raditi upravo na jačanju te sinergije kroz zajedničke projekte s našim studentima te suradnim ustanovama i klubovima. Osim pozvanih predavanja znanstvenika i stručnjaka iz područja kineziologije, biomedicine, sportske psihologije i edukacije, bit će motivacijskih predavanja poznatih sportaša i trenera, predstavljanja i zajedničkih projekata s Krpan – Babić nogometnom akademijom, vjerujemo i NK Osijekom, rukometnim klubom i drugima te pojedincima. Akademski i stručni rast i razvoj studenata poticat ćemo individualnim pristupom s nastavnicima, u poticajnom i didaktički kreativnom nastavnom ozračju.

Težit ćemo i dalje partnerstvu sa studentima koji obrazovanjem stječu kompetencije te doprinose razvoju i rastu Kineziološkog fakulteta svojim idejama, kreativnošću i inovativnošću kao sukreatori fakultetske kulture.

Prošlu su akademsku godinu obilježili pandemijski uvjeti i nastava je bitno bila drugačija od one na kakvu su studenti i studentice naviknuli, a studenti prve godine očekivali. Pandemija je kod nas kao i na drugim sveučilišnim sastavnicama zasigurno otežala održavanje nastave, posebice zbog činjenice da se kod nas velik dio praktične nastave održava u kontaktnom obliku. Uz izrazito velike napore naših nastavnika prebrodili smo proteklu godinu kada, nažalost, nismo mogli biti u sportskim dvoranama koliko smo željeli, a da pritom zadržimo kvalitetu nastave. Vjerujemo da će iduća akademska godina ipak biti povoljnija na što se i pripremamo. Kada govorimo o pripremama za nastavu, one ovise o preporukama nadležnih tijela koja smo u potpunosti poštivali cijelo vrijeme pandemije bez obzira na otegotne okolnosti i manjak prostora po pitanju održavanja nastave.Iskrenošću, angažiranošću, strašću i predanošću za razvoj KIFOS-a pod motom "Zajedno bolji svaki dan" na našu viziju gledamo dugoročno. Stoga nam je važno jačanje ljudskih potencijala i timski rad jer snaga je tima svaki član, a snaga svakog člana jest tim. Zajedništvom, predanim radom u nastavi, istraživanju, administraciji i održavanju, suvremenim i tržištu okrenutim studijima vidim nas kao prepoznatljiv, važan i poželjan Kineziološki fakultet Osijek s perspektivom rasta prema izvrsnosti.

Kineziološki fakultet Osijek teži unaprjeđenju kvalitete nastave, razvijanju novih studijskih programa, projekata i programa cjeloživotnog obrazovanja u skladu s potrebama društva i sporta kao globalne univerzalne vrijednosti. Iz te vizije očituju se i aktivnosti u narednoj godini, a to je naše pozicioniranje na akademskoj karti sveučilišta, države i šire kao visokoobrazovne institucije koja je prije svega kvalitetno, poželjno i ugodno mjesto studiranja, ali i mjesto koje će svojim studentima omogućiti kvalitetu nastavnog programa te pozicioniranje u širem prostoru glede znanstvenih istraživanja i projekata.

Svakako kao fakultet vidimo svoju ulogu i u ostvarivanju ciljeva Strategije razvoja sporta grada Osijeka do 2030. godine. Stoga je ostvarena suradnja Odjela za društvene djelatnosti Odsjeka za sport grada Osijeka i Kineziološkog fakulteta Osijek s ciljem ustroja Dijagnostičkog centra za istraživanja u kineziologiji čime bi se omogućio znanstveno-istraživački rad u interdisciplinarnim i višedisciplinarnim područjima, pomoć sportašima i trenerima u procesu sportskog treninga, dijagnostike stanja antropoloških obilježja korisnika svih životnih dobi kao i postupaka dijagnostike u kineziterapiji.

Velike mogućnosti kineziologije, njezine interdisciplinarnosti i višedisciplinarnosti omogućuju Kineziološkom fakultetu, iako mladoj sastavnici Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, pozicioniranje kao relevantnog čimbenika na Sveučilištu i drugim društvenim instancama. Taj je potencijal moguće iskoristiti za promicanje tjelesne aktivnosti i tjelesnog vježbanja kao neizostavnog čimbenika zdravlja. Zbog geografskog položaja, Kineziološki fakultet Osijek ima priliku razviti se u partnersku znanstveno-istraživačku instituciju sa srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj i u susjednim zemljama. Stoga nam predstoji razdoblje u kojem se moramo na Sveučilištu i lokalnoj zajednici pozicionirati kao visokoškolska institucija na kojoj će se provoditi suvremena znanstvena, stručna i obrazovna djelatnost s pretpostavljenim ciljem izvrsnosti na svakoj razini.U idućoj akademskoj godini planiramo mnogo aktivnosti. Već se krajem rujna uključujemo sportskim aktivnostima u Europski tjedan sporta od 23. do 30. rujna 2021., u projektu za Naši će studenti organizirati različite sportske aktivnosti na otvorenom pa je Europski tjedan sporta uvertira u novu akademsku godinu jer se održava u istom tjednu kada započinje akademska godina. Ono što zasigurno možemo reći jest da će biti prepoznatljiv naš događaj Slavonka x-ica, studentska utrka krajem svibnja na Međunarodni dan sporta u povodu Dana Fakulteta. Pozitivne reakcije sudionika prethodne x-ice obvezuju nas da iduću organiziramo još bolje. Ozbiljan projekt u idućem razdoblju jest nakladnička djelatnost, tj. KIFOS-ov znanstveni časopis s međunarodnim uredništvom. Nakon ovogodišnjeg znanstvenog kolokvija,,Tjelesno vježbanje, društvo i zdravlje" u novoj akademskoj godini planira se organizacija 1. znanstvene konferencije istog naziva.

U suradnji sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera na IRI projektu započeli smo rad na projektu za izgradnju sportske infrastrukture koja će se osim za znanstveno-istraživački i društveno koristan rad moći koristiti i za obavljanje nastavne djelatnosti čime bi kvalitetu nastavnog procesa mogli podići na višu razinu, a dugoročno bi bilo moguće i preseljenje dijela djelatnika u nove prostore.

Također, u postupku je prijave projekt "Razvoj društvenog potencijala za rad s osobama s invaliditetom u sportu". Naime, na inicijativu Hrvatskog paraolimpijskog odbora i u skladu s Nacionalnim programom športa u kojem izrijekom stoji da je u sustavu športa evidentan nedostatak mogućnosti stjecanja stručnih kvalifikacija za trenere u športu osoba s invaliditetom pa je stoga nužno pristupiti izradi sustavnih rješenja, odnosno programa kolegija koji bi se izvodili na kineziološkim fakultetima odnosno putem ustanova za osposobljavanje i usavršavanje u športu. Temeljem navedenog, Kineziološki fakultet Osijek nakon prvog je naraštaja studenata proveo Izmjene i dopune preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Kineziologija kako bi bio u skladu sa znanstvenim dosezima i potrebama na tržištu rada te je senzibilizirana i potreba uvođenja novog kolegija pod nazivom "Sport za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju". Na taj način Kineziološki fakultetu Osijek postaje prvi kineziološki fakultetu u Republici Hrvatskoj koji taj kolegij uvodi kao obvezan za sve studente na preddiplomskom sveučilišnom studiju Kineziologija. Tako će se omogućiti opremanje fakulteta potrebnom nastavnom opremom i rekvizitima, ali će se stvoriti i platforma za znanstveno-istraživački rad u smislu razumijevanja dosega i napretka u sportu osoba s invaliditetom i u društvenom i u natjecateljskom smislu.Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Matić, dekan
Kao i dosadašnjih godina, studijski programi FERIT-a privukli su velik interes maturanata. U novoj akademskoj godini očekujemo povoljniju epidemiološku situaciju koja će omogućiti izvođenje nastave uživo što je iznimno važno za tehničke fakultete na kojima su laboratorijske vježbe ključan oblik nastave. Uz redovito izvođenje studijskih programa, od dodatnih aktivnosti vezanih uz nastavu, u sljedećoj se akademskoj godini očekuje dovršetak provedbe triju projekata financiranih u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga "Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja" kojima će se preddiplomski i diplomski sveučilišni studijski programi te preddiplomski stručni studij Računarstva uskladiti s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom.

Pandemija koronavirusa značajno je utjecala na rad u nastavi u posljednjim dvjema akademskim godinama. FERIT se uspješno prilagođavao novonastalim okolnostima i, unatoč otežanim uvjetima, osiguravao ostvarenje ishoda učenja na svim studijskim programima. S obzirom na dinamičnu promjenu okolnosti i epidemioloških mjera, donosile su se pravodobne odluke uz redovitu i učinkovitu komunikaciju sa studentima i studentskim zborom. U laboratorijima su ugrađene pregrade od pleksiglasa kako bi se omogućilo izvođenje laboratorijskih vježbi uživo. Brza prilagodba nastavnih procesa te planiranje i praćenje provedbe izvedbenog plana, u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te Ministarstva znanosti i obrazovanja, olakšani su zahvaljujući informacijskim sustavima FERIT-a koje stalno unaprjeđujemo. Ako dođe do pogoršanja epidemioloških uvjeta, institucija je osigurala preduvjete za održavanje nastave u virtualnom okruženju. Za olakšano izvođenje nastave u takvim uvjetima iznimno će biti važno podići svijest o važnosti cijepljenja kod studenata.

Izvođenjem studijskih programa vizija je FERIT-a studentima prenositi znanja stečena kroz provedbu znanstveno-istraživačkih projekata i suradnju s gospodarstvom. U tom kontekstu, za daljnje unaprjeđenje studijskih programa i zadovoljavanje potreba tržišta rada, vrlo je važan razvoj istraživačke infrastrukture i ljudskih potencijala. Istraživačku infrastrukturu i prostorne kapacitete planiramo osigurati izgradnjom i opremanjem nove zgrade Fakulteta u prostoru Kampusa što je važan preduvjet za daljnji razvoj istraživačkih potencijala i unaprjeđenje nastavnih procesa. Uz brzi rast IT sektora u okruženju, raste i potreba za sve većim brojem stručnjaka s različitim specifičnim kompetencijama u poljima elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija. Kako bi se zadovoljile potrebe gospodarskog sektora i osigurao dovoljan broj stručnjaka za tržište rada, u idućem će razdoblju biti nužno i povećanje broja nastavnika u suradničkim i znanstveno-nastavnim zvanjima. Time bi se osigurala izobrazba dovoljnog broja kvalitetnih stručnjaka za tržište rada, ali i kompetitivnost u provedbi znanstvenih istraživanja na međunarodnoj razini.

Intenzivan rad u pripremi i prijavi nacionalnih i međunarodnih projekata rezultirao je brojnim ugovorenim znanstveno-istraživačkim projektima, projektima suradnje s gospodarstvom, popularizacije znanosti, unaprjeđenja nastavnih procesa te infrastrukturnih projekata. Trenutačno je u provedbi više od 30 projekata među kojima se izdvaja devet znanstveno-istraživačkih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost, šest IRI projekta koje financira Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), četiri projekta financirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu poziva "Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv" te jedan HORIZON 2020 projekt financiran u sklopu poziva H2020-EU.2.1.1.2. Navedenim projektima unaprjeđuje se znanstvena, nastavna i stručna djelatnost na FERIT-u i osigurava praćenje najnovijih trendova u znanstveno-istraživačkom radu i visokom obrazovanju na međunarodnoj razini.Prehrambeno- tehnološki fakultet Osijek

Prof. dr. sc. Jurislav Babić, dekan

Organizacija nastavnih aktivnosti na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek za akademsku godinu 2021./2022 temeljit će se na Preporukama za održavanje nastave na visokim učilištima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Plan je Uprave PTFOS-a da studenti pohađaju nastavu što je moguće više u prostorima Fakulteta (predavaonicama i laboratorijima). Kako bi na optimalan način zaštitili zdravlje studenata i zaposlenika te održavali kontinuitet i kvalitetu nastavnog procesa, neprekidno ćemo se prilagođavati trenutačnoj epidemiološkoj situaciji i mjerama.

Kao i većina fakulteta našeg Sveučilišta, od ožujka 2019. provodili smo hibridni oblik nastave, odnosno kombinaciju nastave na daljinu i kontaktne nastava. Zahvalio bih nastavnom osoblju PTFOS-a koje je velikim dodatnim angažmanom održavalo kontinuitet i kvalitetu nastavnih procesa tijekom pandemije.

Naš je prioritet zdravlje i sigurnost naših studenata i zaposlenika. Stoga ćemo se neprekidno prilagođavati trenutačnoj epidemiološkoj situaciji i mjerama nadležnih državnih tijela.

U 2021. godini obilježavamo pedeset godina postojanja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. PTFOS je danas moderno visoko učilište i jedan od vodećih znanstvenih i nastavnih centara regije u znanstvenom području biotehničkih znanosti, poljima prehrambena tehnologija, nutricionizam i biotehnologija.

Vizija je PTFOS-a biti elitna znanstvena i nastavna institucija Hrvatske, usmjerena na provedbu međunarodno prepoznatljivih znanstvenih, razvojnih i stručnih istraživanja iz područja biotehničkih, tehničkih i prirodnih znanosti, usklađenih s onima u europskom visokoobrazovnom prostoru i europskom istraživačkom prostoru.

U vremenima koja dolaze PTFOS će i nadalje usmjeravati svoje aktivnosti prema ostvarenju strateških ciljeva definiranih Strategijom razvoja radi učvršćivanja pozicije jedne od vodećih nastavnih i znanstvenih institucija ovoga dijela Hrvatske i šire regije. Fakultet će i dalje obrazovati međunarodno priznate stručnjake i biti pouzdan partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima.

Posebna pozornost u vremenu koje dolazi bit će posvećena praćenju potreba tržišta rada te, sukladno tomu, i uvođenju novih studijskih programa, prije svega interdisciplinarnih, u suradnji s drugim sastavnicama Sveučilišta, kao i kraćih oblika edukacija u okviru koncepta cjeloživotnog učenja.

Znanost, inovacije i tehnološki razvoj važni su čimbenici jačanja konkurentnosti gospodarstva. Stoga je jedan od strateških ciljeva Fakulteta unaprjeđenje suradnje s gospodarskim subjektima u cilju transfera znanja i najnovijih tehnologija u gospodarstvo.

Danas Fakultet raspolaže s oko 5500 kvadratnih metara u zgradama starijim od 250 godina. Stoga bih posebno naglasio da infrastrukturni uvjeti u kojima Fakultet trenutačno djeluje ni približno ne odgovaraju potrebama suvremenog obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada kao i razvojnim planovima koje ima za budućnost. Upravo zbog toga intenzivno radimo na stvaranju uvjeta za izgradnju nove zgrade Fakulteta u Sveučilišnom kampusu.

Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku

Prof. dr. sc. Kristian Sabo, pročelnik

1.Prijedlog plana nastave na Odjelu temelji se na pretpostavci odgovornosti svih dionika, posebno na činjenici da su iskorištene pozitivne okolnosti mogućnosti cijepljenja. U konačnici je cilj osigurati sigurnost zdravlja studenata, nastavnika, suradnika i zaposlenika Odjela kao i kvalitetnu nastavu koja podrazumijeva stalnu i fleksibilnu dvosmjernu komunikaciju. Ugrubo prijedlog je plana sljedeći:

Prijedlog plana nastave na Odjelu temelji se na pretpostavci odgovornosti svih dionika, posebno na činjenici da su iskorištene pozitivne okolnosti mogućnosti cijepljenja. U konačnici je cilj osigurati sigurnost zdravlja studenata, nastavnika, suradnika i zaposlenika Odjela kao i kvalitetnu nastavu koja podrazumijeva stalnu i fleksibilnu dvosmjernu komunikaciju. Ugrubo prijedlog je plana sljedeći:

Nastava te konzultacije održavat će se na klasični kontaktni način u prostorijama Odjela sukladno rasporedu, uz poštivanje epidemioloških mjera.

Tijekom nastave studenti koji nisu cijepljeni ili nisu preboljeli COVID-19 u posljednjih 9 mjeseci, ako je moguće, bit će razmaknuti međusobno 1,5 m. Nastavnik koji je odmaknut 2 m od studenata te je cijepljen ili je tijekom posljednjih 9 mjeseci prebolio COVID-19 ne mora nositi masku za vrijeme držanja nastave.

Za dijeljenje obavijesti i nastavnih materijala koristit će se mogućnosti platforme MS Teams. Nastavnici i suradnici svaki će put neposredno prije nastave na MS Teams-u dodatno postaviti nastavne materijale te upute za samostalan rad studenata kako bi studenti koji su u samoizolaciji mogli raditi samostalno.

Kolokviji, pismeni i usmeni ispiti provest će se u klasičnom kontaktnom obliku. Studentima koji su u planiranom terminu u samoizolaciji omogućit će se poseban termin koji će u pravilu biti 14 dana nakon planiranog termina.2. Situacija koju je uzrokovala pandemija nedvojbeno je značajno u negativnom kontekstu utjecala i na studente i nastavnike te sve zaposlenike. Istovremeno, promijenjeni su ustaljeni pogledi na nastavu kao i na znanstveno-istraživački rad. Stečena su nova iskustva u poslovima za koje smo do sada bili uvjereni kako ih nije moguće provesti bez kontakta. U tom smislu mislim da smo razvili sasvim pristojne modele koji se mogu aktivirati u slučaju zatvaranja.3. Studijski programi Odjela kao i naš znanstveno-istraživački rad snažno su usmjereni na primijenjenu matematiku s posebnim naglaskom na računalnu znanost (computer science) te znanost o podatcima (data science). To je smjer koji nas čini jedinstvenim u Hrvatskoj. Imamo izrazito visoku stopu zapošljivosti, a za to je ključna visoka razina izlaznih matematičkih kompetencija s naglaskom na sposobnost rješavanja problema i analitičko mišljenje, umijeće rada na preciznim i složenim idejama, konstruiranje logičkih argumenata te pobijanja nelogičnih argumenata, sposobnost komuniciranja, učinkovito upravljanje vremenom, timski rad te samostalnost u radu. U tom smislu nastavit ćemo s brendiranjem Odjela, unaprjeđenjem postojećih studijskih programa kao i s projektom dovođenja stranih studenata.

Danas se više ne možete smatrati kvalitetnom visokoškolskom institucijom ako ste izolirani od tvrtki za koje školujete studente. Iz tog razloga unatrag desetak godina utemeljili smo suradnju s tvrtkama čija je djelatnost prvenstveno povezana uz IT i financijski, tj. bankarski sektor. Danas, primjerice, mnoge tvrtke stipendiraju naše studente, a vrijednosti stipendije znaju iznositi čak i 3 000 kuna mjesečno. Planiramo daljnje povezivanje s gospodarstvom.4.Jedan od ključnih problema u Republici Hrvatskoj jest nedostatak nastavnika matematike i informatike u osnovnim i srednjim školama, prvenstveno zbog smanjenog interesa studenata. Planiramo se aktivno uključiti u društvene aktivnosti kojima je cilj promjena statusa nastavnika. Također, planirano je definiranje programa cjeloživotnog učenja za stjecanje nastavničkih kompetencija za sve one diplomante koji nisu završili nastavnički studij. Isto tako planirani su projekti popularizacije STEM-a, a time i popularizacija studijskih programa. U znanstveno-istraživačkom smislu bit će intenzivirane pripreme nacionalnih i međunarodnih projekata.
Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku

Izv. prof. dr. sc. Vanja RadolićNastava će organizirati u skladu s "Preporukama za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera za akademsku godinu 2021/22.". Kvaliteta studija osigurava se prema kriterijima propisanim u postupku reakreditacije, a svi akreditirani studijski programi izvode se prema sadržaju dopusnica što znači da se nastava izvodi uživo uz neposredan kontakt nastavnika i studenata.

S obzirom na relativno mali broj studenata koji nastavu prate u manjim grupama od 20-ak studenata na preddiplomskom, odnosno desetak na diplomskom studiju, nastavni je proces sve vrijeme tekao manje-više neprekidno i bez duljih prekida. Intenzivno se koriste mnogi oblici stalnog praćenja rada studenata (domaće zadaće, seminari, kolokviji itd.), a rezultati anketa pokazuju da je većina studenata zadovoljna takvim pristupom i radom suradnika i nastavnika Odjela za fiziku. Zadovoljstvo studenata redovnim održavanjem nastave, kvalitetom i dostupnošću nastavnih materijala, odnosno nastavnika za konzultacije, korektnošću nastavnika i suradnika za vrijeme ispitnog procesa i ostalim pokazateljima kvalitete nastavnog procesa, osim jedinstvene studentske ankete, stalno su praćene na mentorskim sastancima.

Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku stalno će se usmjeravati k stvaranju obrazovnog i znanstvenoistraživačkog centra izvrsnosti u višedisciplinarnim granama prirodnih znanosti koje uključuju sponu fizike i aktualnih pravaca strateškog razvoja Sveučilišta i grada Osijeka, Osječko-baranjske županije odnosno regije. Različitim popularizacijskim aktivnostima i stalnim osuvremenjivanjem studijskih programa nastojat će povećati interes srednjoškolaca za studij fizike koji je trenutačno na povijesno niskoj razini. Odjel za fiziku viziju svojeg razvoja temelji na tradiciji neprestanog ulaganja u znanje, kvalitetu obrazovanja te optimalne primjene novih znanja i tehnologija u stalno mijenjajućem okruženju. Budući studenti, njihove obitelji te poslodavci očekuju kvalitetno tehnološki usavršeno cjeloživotno obrazovanje prilagođeno potrebama pojedinca i tržišta. Diplomirani studenti Odjela prepoznati su kao izvrsni i široko obrazovani nastavnici i stručnjaci kompetentni za učinkovito rješavanje problema iz svojega djelokruga. U široj javnosti Odjel bi trebao biti prepoznat kao društveno odgovorna institucija u području svojega znanstvenoga, obrazovnog i stručnog djelovanja te predvodnik fundamentalnih, ali i primijenjenih istraživanja u prirodnim znanostima u regiji u svrhu unaprjeđenja njezina gospodarskog razvoja.Znanstvena se istraživanja odvijaju u bliskoj suradnji s najznačajnijim znanstvenim institutima u zemlji (Institut Ruđer Bošković (IRB), Institut za fiziku (IF), Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI)) u različitim područjima fizike: visokoenergetske čestične astrofizike (međunarodni kolaboracijski projekti MAGIC, CTA), fizike kondenzirane tvari, biofizike i statističke fizike (projekti Hrvatske zaklade za znanost u suradnji s IRB i IF), primijenjene nuklearne fizike i znanosti o zračenju (institucijski projekti u suradnji s IMI odnosno Sveučilištem u Zadru). Istraživači Odjela za fiziku surađuju i sa znanstvenicima iz Španjolske, Njemačke, Indije, Japana, Poljske, Italije, Brazila, Bugarske, Finske, Armenije, Švicarske, Belgije, Švedske, Australije, Crne Gore, Srbije, SAD-a, Velike Britanije, Južne Koreje itd. Istraživanja u području visokoenergijske gama-astronomije, najmlađe grane astronomije i vrlo produktivnog dijela astročestične fizike, provode se u okviru dviju međunarodnih kolaboracija: MAGIC i CTA. Posljednjih deset godina teleskopima MAGIC došlo se do niza važnih otkrića o netermičkom svemiru. Neka su od njih: otkriće fotona najviših energija iz provale gama-zračenja, potvrda izvora astrofizičkih neutrina, otkriće gravitacijske leće u visokoenergijskom gama-području, otkriće pulsne emisije pulsara Rakovica u visokoenergijskom gama-području. CTA je budući veliki postav od više desetaka Čerenkovljevih teleskopa koji se gradi na objema hemisferama i u iduća se dva desetljeća očekuje mnoštvo novih spoznaja vezanih uz ranu fazu nastanka svemira, procese oko crnih rupa te prirodu tamne materije i tamne energije.

Istraživanja u fizici kondenzirane tvari dijelom su usmjerena na proučavanje električkih, magnetskih, mehaničkih i termičkih svojstva amorfnih TE-TL slitina (TE = Ti,Zr,Hf i TL = Co,Ni,Cu). Značajniji znanstveni doprinosi osječkog dijela Grupe za kritične pojave i niskodimenzionalne sustave Instituta za fiziku odnose se na proučavanje promjene reda faznog prijelaza u Pottsovu modelu s dugodosežnim međudjelovanjima korištenjem različitih metoda Monte Carlo simulacija u kombinaciji sa scaling argumentima. Grupa za primijenjene nanomaterijale proučava nanomaterijale koji imaju značajan potencijal za različite vrste primjena. Poseban je fokus u nekoliko posljednjih godina na 2D materijalima i nanočesticama. Glavni su ciljevi istraživanja pronalaženje i modeliranje sinteze novih nanomaterijala te proučavanje njihovih strukturnih, elektronskih, magnetskih i optičkih svojstava. Predviđeno je postojanje novih dvaju materijala, indijena i aluminena, jednoslojnih alotropskih modifikacija elemenata indija i aluminija. Pokazano je da se njihova svojstva znatno razlikuju od volumnog oblika, no i da su neka svojstva prenosiva, kao što je toplinski kapacitet aluminija. Proučavaju se i složenije nanostrukture kao što su heterostrukture sastavljene od 2D materijala kako bi se povećala raznolikost i poboljšala proučavana svojstva. Dobivene se magnetske nanočestice primjenjuju u medicini, a istražuju se i svojstva magnetične celuloze. Proučavaju se i materijali sa strukturom perovskita za primjene u solarnim ćelijama i senzorici. Istraživačka se metodologija temelji na kvantno-mehaničkim simulacijama iz prvih načela zasnovanih na teoriji funkcionala gustoće i molekularnoj dinamici.

Radioekološka istraživanja usmjerena su na mjerenja prirodne radioaktivnosti u okolišu i procjenu rizika od radona i njegovih kratkoživućih potomaka na zdravlje opće populacije. Temeljem mjerenja koncentracije radona u kućama u RH izrađen je radonski zemljovid, a trenutačno se sustavno mjere koncentracije radona u školama i vrtićima u RH. Stalno se prate varijacije radona u tlu i istražuje se povezanost promjena koncentracije radona u tlu i podzemnoj vodi s meteorološkim parametrima kao i sa seizmičkim aktivnostima tla. Istražuju se fizikalna i kemijska svojstva krškog podzemlja i dosad su izmjerene vrijednosti radona u 30-ak špilja Velebita i Žumberačkog gorja.

Tijekom ove godine, samostalno ili u suradnji s ostalim odjelima osječkog sveučilišta, prijavljeno je nekoliko projekata financiranih iz programa usmjerenih ka popularizaciji STEM područja među učeničkom populacijom kao i razvoju i provedbi neformalnih i formalnih obrazovnih aktivnosti i programa za učitelje i druge odgojno-obrazovne radnike u cilju jačanja njihovih kompetencija u STEM području.
Odjel za kemiju Sveučilišta u Osijeku

Doc. dr. sc. Elvira Kovač Andrić, pročelnica

Što se tiče provođenja nastavnog procesa, očekuje nas izrazito zahtjevno razdoblje. S obzirom na to da Odjel za kemiju nije akreditiran za provođenje nastave na daljinu (online nastave) i jasne upute Ministarstva znanosti i obrazovanja, nastava u nadolazećem razdoblju bit će organizirana uživo/kontaktno. Cjelokupni nastavni proces bit će organiziran u skladu s Preporukama HZJZ-a, no moramo naglasiti da konačan uspjeh u provođenju nastavnih procesa također ovisi i o odgovornom ponašanju djelatnika i svih studenata Odjela za kemiju.

Analizirajući potrebe studenata i tržišta rada u odnosu na postojeće studijske programe, planiramo značajnije izmjene studijskog programa preddiplomskog studija Kemije.

Što se tiče provođenja nastavnog procesa, očekuje nas izrazito zahtjevno razdoblje. S obzirom na to da Odjel za kemiju nije akreditiran za provođenje nastave na daljinu (online nastave) i jasne upute Ministarstva znanosti i obrazovanja, nastava u nadolazećem razdoblju bit će organizirana uživo/kontaktno. Cjelokupni nastavni proces bit će organiziran u skladu s Preporukama HZJZ-a, no moramo naglasiti da konačan uspjeh u provođenju nastavnih procesa također ovisi i o odgovornom ponašanju djelatnika i svih studenata Odjela za kemiju.

Analizirajući potrebe studenata i tržišta rada u odnosu na postojeće studijske programe, planiramo značajnije izmjene studijskog programa preddiplomskog studija Kemije.

Odjel za kemiju okosnica je za kreativnost i napredak gdje se kroz znanstvene, obrazovne i stručne aktivnosti nastoji ostvariti suradnički odnos između studenata i nastavnika. Kemija kao osnovna (fundamentalna) znanost predstavlja društvenu i znanstvenu vertikalu te je pokretačka snaga moderne industrije. Naša vizija i misija jesu stvoriti međunarodno prepoznatljivu obrazovnu i znanstvenu instituciju u području kemije. Za ostvarenje takvog zahtjevnog cilja potrebno je ojačati znanstvenu i stručnu suradnju s relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama. U nadolazećem razdoblju napravit ćemo određene promjene u nastavnim programima postojećih studija te kroz suradnju s ostalim obrazovnim institucijama pokrenuti nove studijske programe te nove programe cjeloživotnog obrazovanja.      

U ovom trenutku na Odjelu za kemiju provode se četiri veća znanstvena projekta: "Istraživanje složenih multiferoičnih materijala pripravljenih metodama otopinske kemije", "Istraživanje utjecaja metalnih promotora rijetkih zemalja i stupnja uređenja na redoks svojstva sustava CeO2 – ZrO2 (HRZZ projekti), "ZCI za personaliziranu brigu o zdravlju" i "Razvoj i primjena naprednih građevinskih materijala za izgradnju zdravih zgrada: zaštita od neionizirajućeg zračenja" (projekti financirani sredstvima iz EU fondova). Aktivno se provode i interni projekti Odjela za kemiju (ukupno 11 projekata) za koje je u nadolazećem razdoblju osigurano financiranje. Očekujemo nastavak provedbe planiranih aktivnosti na postojećim projektima te je u pripremi prijava nekoliko većih projekata financiranih sredstvima iz EU fondova u suradnji s ostalim sveučilišnim odjelima.
Odjel za biologiju Sveučilišta u Osijeku

Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Krstin
Prema preporukama HZJZ-a za održavanje nastave na visokim učilištima, nastava na Odjelu za biologiju održavat će se na kontaktni način, odnosno uživo. Predavanja i najveći broj laboratorijskih vježbi održavat će se u prostorijama Odjela za biologiju, a pojedine vježbe i na drugim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku. Studijskim programima na preddiplomskom i diplomskim studijima Odjela za biologiju predviđa se izvođenje terenske nastave što je iznimno važno jer studentima omogućuje brže i kvalitetnije usvajanje znanja, stjecanje iskustva rada na terenu i kasnijem radnom okruženju. U nadolazećem razdoblju terenska nastava održavat će se u različitim ustanovama s kojima nastavnici imaju ostvarenu suradnju, ali i u različitim prirodnim sredinama kao što su primjerice Park prirode Kopački rit i Park prirode Papuk. Prilikom organizacije izvođenja nastave vodi se računa o poštivanju epidemioloških mjera što uključuje nošenje zaštitnih maski, dezinfekciju ruku, održavanje razmaka, prozračivanje i dezinfekciju prostora u kojima se nastava održava.

U proteklom je razdoblju pandemija značajno otežala organizaciju i provedbu nastave na Odjelu za biologiju što se posebice odrazilo na provedbu terenske nastave te rad u praktikumima i laboratorijima. Nastavnici su uložili dodatan trud kako bi stekli potrebna znanja i vještine potrebne za rad na daljinu te su radili na osmišljavanju predavanja i pripremi materijala potrebnog za samostalan rad studenata. Djelatnici i studenti prilagodili su se novim uvjetima rada i do sada su pokazali veliku odgovornost u radu i poštivanju preporučenih epidemioloških mjera. Velik je broj djelatnika i studenata cijepljen pa je za očekivati da će se u svrhu što uspješnijeg suzbijanja zaraze odgovorno ponašanje nastaviti. Kako bismo bili spremni na neometano odvijanje nastave u slučaju novih zatvaranja u idućoj akademskoj godini, pozorno se pristupa osmišljavanju rasporeda, organiziranju grupa za rad u praktikumima i laboratorijima, osiguravanju potrebnih nastavnih materijala i sl.

U nadolazećem razdoblju Odjel za biologiju posvetit će se daljnjem unaprjeđenju kvalitete nastave što uključuje analizu i unaprjeđenje studijskih programa, nabavu različite potrebne opreme, uspostavljanje novih suradnji s različitim institucijama, provedbu projekata popularizacije znanosti te daljnje jačanje suradnje sa studentima, udrugom studenata "ZOA" i udrugom bivših studenata Odjela "Alumni BiolOs". Također je od posebnog interesa povećati broj znanstvenih i stručnih projekata te kroz provedene aktivnosti povećati prepoznatljivost Odjela u široj regiji.

U nadolazećem razdoblju Odjel za biologiju posvetit će se daljnjem unaprjeđenju kvalitete nastave što uključuje analizu i unaprjeđenje studijskih programa, nabavu različite potrebne opreme, uspostavljanje novih suradnji s različitim institucijama, provedbu projekata popularizacije znanosti te daljnje jačanje suradnje sa studentima, udrugom studenata "ZOA" i udrugom bivših studenata Odjela "Alumni BiolOs". Također je od posebnog interesa povećati broj znanstvenih i stručnih projekata te kroz provedene aktivnosti povećati prepoznatljivost Odjela u široj regiji.