Učionica
EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

Projektom „Kreativna knjižnica“ različitim aktivnostima i izložbama prezentiraju se kreativne ideje kojima se potiče na čitanje i korištenje knjižnice
Objavljeno 26. svibnja, 2020.
Knjižnica samostalno i u suradnji s NSK-om i GISKO-om osigurava probni pristup pojedinim bazama podataka
Knjižnica Ekonomskoga fakulteta u Osijeku osnovana je istodobno s osnutkom Ekonomskoga fakulteta 1. rujna 1961. Djeluje u sastavu Fakulteta kao posebna ustrojbena jedinica u misiji obrazovanja i osposobljavanja studenata i kao informacijska potpora znanstveno-istraživačkom radu nastavnoga osoblja.

Smještena je na više od 350 m2 ukupne površine u okviru koje se nalazi posudbeni odjel u slobodnom pristupu, čitaonica i dva zatvorena spremišta. U čitaonici su smještena 32 računala za korisnike koja imaju pristup internetu i bazama podataka, a korisnicima je na raspolaganju i programska potpora SPSS za obradu istraživačkih rezultata. Knjižnica ima mrežni katalog u programu CROLIST putem kojega korisnici mogu pretražiti knjižničnu građu koju knjižnica posjeduje. Posredovanjem poveznica na kataloge drugih knjižnica u zemlji i inozemstvu korisnici mogu pretražiti sve što im je tematski zanimljivo i naručiti putem obrasca za međuknjižničnu posudbu čime se postiže potpuna dostupnost građe.

Ukupan knjižnični fond broji više od 40 000 svezaka knjižnične građe. Glavnina građe nabavlja se kupnjom iz vlastitih financijskih sredstava, a drugi dio dobiva se u vidu poklona i razmjene. Sadržaj knjižničnoga fonda obuhvaća referentnu građu, udžbenike, priručnike, zbirku magistarskih radova i doktorskih disertacija, časopise, novine i ostalu stručnu i znanstvenu literaturu koja je potrebna za studij ekonomskih znanosti. Knjižnica informira korisnike o novoj literaturi putem biltena prinovljenih naslova i izložbama novih naslova. Na mrežnoj stranici knjižnice nudi se pristup najnovijim izdanjima časopisa u otvorenom pristupu i referentnim i drugim zbirkama. Korisnicima je na raspolaganju i EFOS repozitorij u koji djelatnici Knjižnice pohranjuju završne, diplomske, specijalističke završne radove, doktorske disertacije i radove iz časopisa Ekonomski vjesnik.

Knjižnica o svojim uslugama obavještava nove studente sudjelovanjem na orijentacijskom danu novih studenata pod motom „U knjižnicu s osmjehom“ i dijeljenjem informativnih letaka. Svim je korisnicima na raspolaganju edukacija o izvorima informacija i bazama podataka grupno svakog prvog petka u mjesecu od 9 do 10 sati ili individualno prema dogovoru. Za prošlu akademsku godinu knjižnica bilježi više od 2500 korisnika te blizu 48 000 virtualnih i gotovo 9 000 fizičkih posjeta. Broj fizičkih posjeta knjižnici godinama je u opadanju, a raste broj virtualnih posjeta knjižnici. Upravo zbog toga knjižnica je prilagodila pružanje usluga digitalnim okruženju i tendenciji korisnika prema digitalnim izvorima. Komunikacija s korisnicima odvija se i putem elektroničke pošte i društvenih mreža. Studenti se u Knjižnicu upisuju popunjavanjem mrežnog obrasca. Vrlo često koriste mrežni zahtjev za pripremu literature za stručne teme i mrežni obrazac za međuknjižničnu posudbu. Stavove i mišljenja korisnika knjižnica doznaje putem neprekidnih intervjua i anketa kao i putem Knjige pohvala, prijedloga i pritužbi. Pristup bazama podatKnjižnica samostalno i u suradnji s NSK-om i GISKO-om osigurava probni pristup aka osigurao je MZO. pojedinim bazama podataka. Poveznica na Portal elektroničkih izvora nalazi se na mrežnoj stranici knjižnice s opisom najvažnijih baza podataka (poput WoS-a, Scopusa itd.) i s poveznicama na njih kao i upute o pretraživanju baze podataka.

Knjižnica sudjeluje u vrjednovanju znanstvene produktivnosti pretraživanjem citiranosti i zastupljenosti u bazama podataka, izdavanjem potvrda u svrhu izbora i napredovanja u znanstvenim zvanjima i za sudjelovanje u odgovarajućim projektima. Izdaje i potvrde o čimbenicima odjeka časopisa. Knjižnica komunikaciju s korisnicima potiče tematskim izložbama na trima platformama: u izložbenim ormarima u prostoru knjižnice, na mrežnim mjestima i na društvenim mrežama. Svoju djelatnost nadograđuje sudjelovanjem u različitim projektima u cilju povezivanja s korisnicima i okruženjem. Jedan je od njih „Zelena knjižnica“ kojemu je cilj brojnim događajima i aktivnostima podučiti javnost i širiti svijest o održivom razvoju i nužnosti zaštite okoliša. Putem projekta „Kreativna knjižnica“ različitim aktivnostima i izložbama prezentiraju se kreativne ideje kojima se potiče na čitanje i korištenje knjižnice.

Projekt „EU kutak“ iznimno je važan za informacijsko opismenjavanje korisnika o Europskoj uniji. Provodi se sudjelovanjem na EU EFOS tjednu, stalnom postavom izložbe građe EU tematike kao i informiranjem putem poveznica na mrežnoj stranici knjižnice. U knjižnici su dostupne različite tiskane publikacije Europske unije koje se redovito nabavljaju sredstvima fakulteta i donacijama u sklopu suradnje s Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje i Informacijskim centrom Europe Direct Osijek.
Jasminka MIHALJEVIĆ