Učionica
AKADEMSKA GODINA 2019./2020.

Dodijeljene stipendije redovitim studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Objavljeno 25. travnja, 2020.
Rang-liste za pojedine kategorije objavljene su 1. travnja 2020. godine na mrežnim stranicama Sveučilišta u Osijeku

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2019./2020. redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljen je na internetskim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s rokom za prijave od 13. siječnja 2020. godine do 27. siječnja 2020. godine. Ukupno 90 predviđenih stipendija dodjeljivalo se u trima kategorijama i nekoliko potkategorija, a dodjela pet potpora predviđena je studentima u stanju socijalne potrebe u kategoriji D.

A.) Stipendije za izvrsnost dodjeljivale su se izvrsnim redovitim studentima koji studiraju na preddiplomskim sveučilišnim, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima te preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima na znanstveno-nastavnim i umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta u Osijeku, uz sljedeće uvjete:

A1.) za studente viših godina studija da su stekli 60 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini i ostvarili težinski prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija prema kojem ulaze u 10 % najuspješnijih studenata na studiju sukladno kriterijima matične znanstveno-nastavne ili umjetničko/znanstveno-nastavne sastavnice na kojoj studiraju;

A2.) za studente I. godine preddiplomskoga sveučilišnog i preddiplomskog stručnog studija te I. godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija da se nalaze na rang- listi među 10 % najuspješnijih kandidata prema uvjetima i kriterijima matične znanstveno-nastavne ili umjetničko-nastavne sastavnice (rezultati državne mature i/ili rezultati razredbenog postupka);

A3.) za studente upisane u I. godinu diplomskoga sveučilišnog studija i u I. godinu specijalističkog diplomskoga stručnog studija da nalaze na rang-listi među 10 % najuspješnijih kandidata prema uvjetima i kriterijima matične znanstveno-nastavne ili umjetničko/znanstveno-nastavne sastavnice (rezultati državne mature i/ili rezultati razredbenog postupka) ili težinski prosjek ocjena svih položenih ispita na prethodnoj razini studija;

A4.) za studente upisane na više godine preddiplomskoga, diplomskoga ili integriranoga studija te za studente upisane u I. godinu diplomskoga sveučilišnog studija na umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici da su ostvarili težinski prosjek od 4.000.

Od 40 stipendija u kategoriji A.), Sveučilište u Osijeku dodjeljivalo je u kategoriji A1.) 25 stipendija studentima viših godina studija, u A2.) pet stipendija studentima I. godine preddiplomskoga sveučilišnog i preddiplomskoga stručnog studija, u A3.) pet stipendija studentima I. godine diplomskih sveučilišnih studija i preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih te u A4.) pet stipendija studentima viših godina preddiplomskoga, diplomskoga ili integriranoga studija te za studente upisane u I. godinu diplomskoga sveučilišnog studija na umjetničko-nastavnoj sastavnici.

Prilikom vrjednovanja prijava prednost su imali studenti koji imaju i druga postignuća tijekom studija kao što su Rektorova nagrada, Dekanova/Pročelnikova nagrada te druge nagrade i priznanja tijekom studija, objavljeni radovi (znanstveni ili stručni) kao i uspjesi na natjecanjima državne ili međunarodne razine, a za umjetničke studije vrjednovani su ostvareni javni umjetnički nastupi i umjetničke izložbe.

Broj studentskih stipendija za izvrsnost u kategorijama A1.) – A3.) koje se dodjeljuju pojedinoj sastavnici određivao se sukladno članku 20. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za svaku sastavnicu posebno, i to tako da se predviđen ukupan broj stipendija za izvrsnost množio s postotnim udjelom koji redoviti studenti sastavnice čine u odnosu na ukupan broj redovitih studenata na Sveučilištu u Osijeku.

Ukupno pet stipendija u B.) kategoriji, studentima aktivnim sportašima, dodjeljivalo se izvrsnim redovitim studentima koji studiraju na preddiplomskim sveučilišnim, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima te preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima na znanstveno-nastavnim i umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji su aktivni članovi športske udruge/kluba, sveučilišne športske ekipe, nacionalne sveučilišne športske ekipe uz uvjet da im je težinski prosjek svih ocjena na studiju iznosio minimalno 3,500. Prilikom vrjednovanja postignuća u obzir se uzimala uspješnost tijekom studija, dodatna postignuća: Rektorova nagrada, Dekanova/Pročelnikova nagrada te druge nagrade i priznanja tijekom studija.

Stipendije u C.) kategoriji, studenti u stanju socijalne potrebe, dodjeljivale su se redovitim studentima koji studiraju na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima te preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkih diplomskim stručnim studijima na znanstveno-nastavnim i umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za jednu od navedenih kategorija kako slijedi: C1.) studenti slabijeg socijalno-ekonomskog stanja; C2.) studenti s invaliditetom; C3.) studenti koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama.

Za dodjelu stipendija u okviru kategorije C1.) studenti slabijeg socijalno-ekonomskog stanja studenti su trebali ispuniti sljedeća dva kriterija: da im prosječno ostvaren mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 70 % proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom i da dostave izjavu o članovima obitelji. Uz bodovanu vrijednost navedenih vrjednovao se i težinski prosjek ocjena na prethodnoj godini studija te dodatna postignuća: Rektorova nagrada, Dekanska/Pročelnikova nagrada i ostale nagrade i priznanja tijekom studija.

Za dodjelu stipendije u okviru kategorije C2.) studenti s invaliditetom mogli su se natjecati studenti koji prema rješenju Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje imaju utvrđen udio tjelesnog oštećenja 60 % ili više. Pri vrjednovanju se uzimao u obzir utvrđen udio tjelesnoga oštećenja te kriteriji uspješnosti u studiju, težinski prosjek ocjena na prethodnoj godini studija, odnosno uspjeh na državnoj maturi te dodatna postignuća: Rektorova nagrada, Dekanova/Pročelnikova nagrada i ostale nagrade i priznanja tijekom studija.

U kategoriji C3.) studenti koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama mogli su se prijaviti redoviti studenti koji žive u obitelji s troje ili više malodobne djece (kojem su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga obrazovanja); koji je roditelj; čiji je roditelj hrvatski branitelj – 100 %-tni invalid; koji je bez odgovarajuće roditeljske skrbi (studenti koji dolaze iz udomiteljskih obitelji, dječjih domova ili odgojnih institucija, studenti bez obaju roditelja); koji je korisnik stalne pomoći za uzdržavanje sukladno zakonu koji regulira socijalnu skrb. Uz bodovanu vrijednost socijalnih uvjeta vrjednovao se težinski prosjek ocjena na prethodnoj godini studija, odnosno uspjeh na državnoj maturi te dodatna postignuća: Rektorova nagrada, Dekanova/Pročelnikova nagrada i ostale nagrade i priznanja tijekom studija.

Od ukupno 45 stipendija u kategoriji C.), 35 stipendija dodjeljivalo se u potkategoriji C1.) studentima slabijeg socijalno-ekonomskog stanja, pet stipendija dodjeljivalo se u kategoriji C2.) studentima s invaliditetom te pet stipendija u kategoriji C3.) studentima koji pripadaju drugim potencijalno ranjivim skupinama, odnosno studentima koji žive u obitelji s troje ili više malodobne djece, studentima koji su roditelji, studentima čiji je roditelj hrvatski branitelj – 100 %-tni invalid, studentima koji su bez odgovarajuće roditeljske skrbi te koji su korisnici stalne pomoći za uzdržavanje sukladno zakonu koji regulira socijalnu skrb.

Sveučilište je predvidjelo u kategoriji D.) i pet potpora studentima u stanju socijalne potrebe koje se dodjeljuju redovitim studentima viših godina koji studiraju na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Potpore se dodjeljuju studentima za pokriće troškova studija (školarine) u iznosu od 50 % do 100 % iznosa školarine tako da se prema ukupnom broju za dodjelu studentskih potpora 50 % dodjeljuje za iznos od 50 % školarine i 50 % za iznos od 100 % školarine. Za ostvarivanje prava na potporu studenti trebali su ispuniti sljedeća dva kriterija: da im prosječno ostvaren mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 70 % proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom te da dostave izjavu o članovima obitelji. Uz kriterij socijalnih uvjeta vrjednovao se i težinski prosjek ocjena na prethodnoj godini studija te dodatna postignuća: Rektorova nagrada, Dekanova/Pročelnikova nagrada i ostale nagrade i priznanja tijekom studija.

Prijavilo se 166 studenata, 129 prijava bilo u skladu s uvjetima Natječaja
Na Natječaj se prijavilo 166 studenata, od kojih je 129 ispunjavalo uvjete, a prijave 37 studenata nisu bile u skladu s uvjetima Natječaja. Uvidom u rang-liste svake pojedine kategorije Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2019./2020., prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente, predsjednik i članovi: prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, prodekan za nastavu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, prodekanica za nastavu i studente Građevinskoga i arhitektonskoga fakulteta Osijek, Matej Babić, član Studentskoga zbora Ekonomskoga fakulteta u Osijeku i Laura Devčić, članica Studentskoga zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentica Ekonomskoga fakulteta u Osijeku, utvrdilo je sljedeće:l A.) stipendije za izvrsnost prijavilo se ukupno 68 studenta koji ispunjavaju uvjete Natječaja, a dodjeljuje se ukupno 40 stipendija prema sljedećim potkategorijama:- A1.) studentima viših godina studija znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta dodjeljuje se 25 stipendija (40 prijava)

- A2.) studentima I. godine preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih stručnih studija te I. godine integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija dodjeljuje se pet stipendija (9 prijava)

- A3.) studentima I. godine diplomskih sveučilišnih studija i I. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta dodjeljuje se pet stipendija (8 prijava)

- A4.) studentima viših godina studija i I. godine diplomskih sveučilišnih studija umjetničko/znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta dodjeljuje se pet stipendija (11 prijava)l B.) stipendije studentima aktivnim športašima ukupno pet stipendija, a prijavila su se četiri studenta koji ispunjavaju uvjete:l C.) – stipendije studentima u stanju socijalne potrebe – prijavilo se ukupno 57 studenata koji ispunjava uvjete Natječaja. Za navedenu kategoriju Sveučilište dodjeljuje ukupno 45 stipendija u sljedećim potkategorijama:- C1.) studentima slabijeg socijalno-ekonomskog stanja dodjeljuje se 35 stipendija (47 prijava)

- C2.) studentima s invaliditetom dodjeljuje se pet stipendija (5 prijava)

- C3.) studentima koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama dodjeljuje se pet stipendija (5 prijava)Na D.) kategoriju – potpore studentima u stanju socijalne potrebe nije se prijavio ni jedan student, a za navedenu kategoriju Sveučilište dodjeljuje ukupno pet potpora.

Povjerenstvo je utvrdilo kako je na pojedinim sastavnicama ostao višak stipendija u pojedinim potkategorijama u odnosu na ostale gdje je bilo više prijavljenih nego predviđenih stipendija te je predložilo da se preostale stipendije dodijele studentima unutar iste potkategorije, i to: unutar potkategorija: A1.) studenti viših godina studija, A2.) studenti I. godine preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i preddiplomskog stručnog studija i A3) studenti upisani u I. godinu diplomskoga sveučilišnog studija i u I. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija kako bi ukupan broj predviđenih stipendija za pojedinu potkategoriju ostao isti. Potom je Povjerenstvo utvrdilo kako je nakon preraspodjele unutar sastavnica ostalo stipendija koje se mogu dodijeliti studentima koji nisu temeljem prethodne preraspodjele ostvarili pravo na stipendije. Slijedom navedenog, Povjerenstvo je odlučilo predložiti da se preostala jedna (1) stipendija iz B) kategorije – stipendije studentima aktivnim športašima, budući da su prijavljena četiri studenta, a dijeli se pet (5) stipendija, dodijeli četirima studentima unutar potkategorija, i to u potkategoriju A3.) studenti upisani u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija i u I. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija za jednog (1) studenta čime se povećava ukupan broj stipendija u A3.) kategoriji s 5 na 6. Zatim je utvrdilo da se za D kategoriju – potpore studentima u stanju socijalne potrebe – nije prijavio ni jedan student, a predviđeno je pet (5) potpora pa je Povjerenstvo odlučilo predložiti prenamjenu novčanih sredstava predviđenih za potpore studentima u stanju socijalne potrebe u vidu triju (3) stipendija, i to: u korist potkategorije C1.) studentima slabijeg socijalno-ekonomskoga stanja čime se povećava broj stipendija s 35 stipendija na 38 stipendija. Time se povećava ukupan broj stipendija u C.) kategoriji – stipendije studentima u stanju socijalne potrebe – s 45 stipendija na 48 stipendija.

Slijedom navedenog, Povjerenstvo je predložilo, a Senat Sveučilišta u Osijeku donio Odluku o dodjeli stipendija i potpora prema kategorijama, kako slijedi:l A.) stipendije za izvrsnost (ukupno 41 stipendija):

l B .) stipendije studentima aktivnim športašima – dodjeljuju se četiri stipendije

l C.) stipendije studentima u stanju socijalne potrebe (ukupno 48 stipendija):

l D.) potpore studentima u stanju socijalne potrebe – ne dodjeljuje se ni jedna potpora
 
Damir ŠPANIĆ
Zanimljivo je spomenuti da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku stipendije svojim studentima dodjeljuje od akademske godine 2000./2001. kada su prvi put stipendije dodijeljene najuspješnijim studentima. Ukupan iznos stipendija za izvrsnost, stipendija studentima aktivnim športašima te stipendija studentima u stanju socijalne potrebe akademske godine 2019./2020. iznosi 10.800,00 kuna, odnosno 900,00 kuna mjesečno tijekom jedne akademske godine.
IZJAVE STUDENATA DOBITNIKA STIPENDIJA

ANTONIO RENDULIĆ, dobitnik stipendije u kategoriji C2, student Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku:“Ovom prilikom želim zahvaliti Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na dodijeljenoj stipendiji i potpori. Dobivanje stipendije predstavlja potvrdu mojega rada tijekom studiranja na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, a prvenstveno je pokazatelj rada i truda koji je uložen u stjecanje znanja svih proteklih godina. Uz vlastito zadovoljstvo, stipendija je jedna od najvećih nagrada koja je uslijedila iz entuzijazma koji gajim prema učenju, umjetnosti i području koje studiram. Siguran sam da će mi stipendija uvelike olakšati studiranje, ali isto tako će mi pomoći pri ostvarenju ciljeva. Zahvalan sam što imam priliku dobiti takvo priznanje”.

RUŽICA BABIĆ, dobitnica stipendije u kategoriji C1, studentica Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek:“Smatram da je obrazovanje dugotrajan proces koji zahtijeva mnogo odricanja, rada i financijskih sredstava. Stoga mi je drago da postoje natječaji za dodjelu stipendija koji motiviraju, podupiru i pomažu studentima na tom životnom putu. Ovim putem želim zahvaliti Sveučilištu u Osijeku na dodijeljenoj stipendiji koja mi je, kao studentici s prebivalištem u drugoj državi, od posebno velike pomoći, a vjerujem i svim ostalim studentima. Hvala što nas motivirate da se trudimo i budemo što uspješniji tijekom našeg studija”.

KRISTINA HEGEDUŠ, dobitnica stipendije u kategoriji A4, studentica Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku:“Studentica sam treće godine preddiplomskoga studija Klavira na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku te sam ostvarila prava na ovogodišnju stipendiju u kategoriji A4, kategoriji za studije umjetničko/znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta. Studentska mi je stipendija potpora, ali i nagrada za dosad uloženi trud te poticaj i dodatna motivacija za nastavak uspješnog studiranja. Dodijeljena financijska sredstva dijelom će mi olakšati svladavanje studentskih obaveza i omogućiti sudjelovanje na drugim aktivnostima poput natjecanja i seminara što su nama glazbenicima vrlo važni dodatni sadržaji tijekom studiranja”.

DORIS JELIĆ, dobitnica stipendije u kategoriji B, studentica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku:“Zahvalna sam Sveučilištu u Osijeku što me izabralo kao jednu od dobitnica sveučilišne stipendije za vrhunske športaše. Športom se bavim od ranog djetinjstva te sam zbog toga i upisala kineziologiju na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku kako bih se mogla nastaviti baviti športom kao dio sveučilišne ekipe i kroz cijeli život. Drago mi je da je na takav način prepoznat moj trud u športu. To mi je još veća motivacija da nastavim sa športskim i akademskim uspjesima”.
Možda ste propustili...

UZ PAMETNU KARTICU DODATNE POGODNOSTI

Studentima putovanja na more u pola cijene