Učionica
DO LJETA OVE GODINE U OSIJEKU ĆE BITI ODRŽANI REDOVNI IZBORI ZA NOVE ČLANOVE VODSTVA KROVNOGA PREDSTAVNIČKOGA TIJELA STUDENATA

Kako se provode izbori predstavnika u Studentskom zboru Sveučilišta u Osijeku?
Objavljeno 19. ožujka, 2019.
„Izbornim pravilima propisano je da mandat članova studentskih zborova na Sveučilištu u Osijeku počinje teći najkasnije s početkom sljedeće akademske godine nakon izbora, a traje dvije godine“

Studentski izbor, Zakonom određeno predstavničko tijelo studenata, djeluje od 1997. godine te predstavlja sve studente u sustavu visokoga obrazovanja kroz tri razine predstavništva.

Studentski zborovi sastavnica visokih učilišta u Hrvatskoj najniža su razina studentskoga predstavništva, a oni predstavljaju studente pojedine sastavnice, odnosno fakulteta/sveučilišnoga odjela/akademije. Na sveučilišnoj su razini studentski zborovi sastavnica ujedinjeni i tvore Studentski zbor Sveučilišta koji predstavlja i zastupa interese svih studenata navedenoga sveučilišta. Najviša je razina studentskoga predstavništva Hrvatski studentski zbor, krovno nacionalno predstavničko tijelo svih studenata u Republici Hrvatskoj.

Glasovanje na biračkim mjestima
Način izbora predstavnika u studentske zborove sastavnica pojedinoga sveučilišta jest putem glasovanja na biračkim mjestima. Pravo izbora imaju svi studenti upisani na tu sastavnicu, a izbor se provodi svake dvije godine. Postupak kandidature određen je izbornim pravilima koje donosi Studentski zbor Sveučilišta za cijelo Sveučilište. Nakon što rektor Sveučilišta raspiše studentske izbore za određeni datum, počinje teći rok za kandidaturu u kojem studenti moraju dostaviti popunjene obrasce koje Sveučilište donosi na svojim mrežnim stranicama, a koji sadržavaju podatke o kandidatu i zamjeniku te podatke o njihovu studiju. Zakon je propisao da se za Studentski zbor mogu kandidirati svi studenti koji su u posljednje dvije godine studiranja ostvarili minimalno 60 ECTS bodova. Kandidacijske liste objavljuju se najkasnije deset dana prije dana izbora kada su birališta na svim sastavnicama Sveučilišta gdje se izvodi nastava otvorena od 7 do 19 sati. Kandidati s najvećim brojem glasova ulaze u Skupštinu Studentskoga zbora. Broj studenata koji se bira u Skupštinu Studentskoga zbora sastavnice određen je izbornim pravilima za svaku sastavnicu te, sukladno Zakonu o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, mora biti najmanje jednak broju studenata koje Studentski zbor predlaže u stručno vijeće sastavnice (studentskih predstavnika mora biti najmanje 15 % u ukupnom broju članova stručnog vijeća sastavnice, odnosno fakultetskoga vijeća/vijeća sveučilišnoga odjela/vijeća akademije).

Na višoj razini Studentski zbor Sveučilišta sačinjen je od po jednoga predstavnika studentskih zborova sastavnica toga sveučilišta koje kao predstavnike u Studentski zbor Sveučilišta imenuju studentski zborovi sastavnica nakon konstituiranja. Osim predstavnika studentskih zborova sastavnica, u Studentski zbor Sveučilišta ulaze i studenti izabrani preko Sveučilišne liste prema izravnom izboru studenata, odnosno biračkoga tijela, najčešće po područjima znanosti ako je tako definirano aktima Studentskoga zbora Sveučilišta.

Izbor predsjednika Studentskoga zbora Sveučilišta kao i predsjednika studentskih zborova sastavnica obavlja se na konstituirajućoj sjednici koju saziva čelnik sastavnice ili rektor Sveučilišta, ovisno o razini predstavništva, tako da za predsjednika mora glasovati natpolovična većina svih članova Skupštine. Predsjednika Skupština bira iz redova studentskih predstavnika koji su članovi Skupštine. Na istoj ili sljedećoj sjednici najčešće se biraju i zamjenici te potpredsjednici, sukladno statutima studentskih zborova.

Studentski zbor Sveučilišta u Osijeku nove će članove Skupštine dobiti odmah s početkom iduće akademske godine 2019./2020., nakon što rektor Sveučilišta prof. dr. sc. Vlado Guberac raspiše izbore i oni budu provedeni do ljeta ove godine, najvjerojatnije u lipnju. Naime, izbornim pravilima propisano je da mandat članova studentskih zborova na osječkom Sveučilištu počinje teći najkasnije s početkom sljedeće akademske godine nakon izbora, a traje dvije godine.

Djelokrug rada i projekti
Hrvatski studentski zbor sastavljen je od jednoga predstavnika studentskih zborova svih javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj, jednoga predstavnika studentskih zborova veleučilišta i visokih škola te, bez prava glasa, predstavnika Studentskoga zbora Sveučilišta u Mostaru. Način izbora studentskoga predstavnika u Hrvatski studentski zbor određuje svaki studentski zbor za sebe.

Što se samoga djelokruga rada i odgovornosti tiče, na svim trima razinama studentskoga predstavništva djelovanje je podijeljeno s obzirom na studentsko tijelo koje studentski zbor predstavlja i među studentima i u sustavu. Na najnižoj razini predstavljanja, na sastavnici, Studentski zbor predlaže studentske predstavnike u stručno vijeće i druga tijela sastavnice, brine se o studiranju i aktivnostima studenata te realizira projekte i organizira događanja studentima sastavnice. Studentski zbor Sveučilišta predstavlja studente na razini Sveučilišta, predlaže Sveučilišnom senatu imenovanja studentskih predstavnika u Senat i u ostala tijela Sveučilišta, Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, Studentskoga centra u Osijeku, Studentskoga centra u Slavonskom Brodu, Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek i druga te putem javnoga natječaja financira projekte studentskih zborova sastavnica, studentskih udruga i pojedinih studenata s iznosom od oko pola milijuna kuna godišnje. Takav natječaj do sada se najčešće raspisivao u travnju. Studentski zbor Sveučilišta tijekom godine organizira i različite projekte i studentska događanja, primjerice Studentsku roštiljadu i Osječko ljeto mladih koje će se ove godine održati 39. put.
Stjepan ĆURČIĆ
trenutačno Ukupno 28 članova Skupštine Studentskoga zbora Sveučilišta

Navedenim načinom izbora Studentski zbor Sveučilišta u Osijeku u svojoj Skupštini trenutačno ima ukupno 28 članova. To su 17 predstavnika studentskih zborova sastavnica te 11 predstavnika po područjima znanosti: društvene znanosti (3 predstavnika), tehničke znanosti (2 predstavnika), biotehničke znanosti (2 predstavnika), humanističke znanosti (1 predstavnik), prirodne znanosti (1 predstavnik), interdisciplinarno područje znanosti (1 predstavnik) te jedan predstavnik poslijediplomskih sveučilišnih studija.
Hrvatski studentski zbor

Na nacionalnoj razini Hrvatski studentski zbor, koji predstavlja oko 170 000 studenata, sudjeluje, predlaže i imenuje svoje predstavnike u sva povjerenstva i radne skupine Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se osnivaju u cilju unaprjeđivanja i funkcioniranja sustava visokoga obrazovanja i studentskoga standarda. Također, Hrvatski studentski zbor predlaže ili imenuje predstavnike i u tijela Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalnu skupinu za provedbu kurikularne reforme, Rektorski zbor Republike Hrvatske i ostala tijela prema zakonima te propisima nadležnih institucija.